Všeobecné obchodné podmienky

1.     Obecné ustanovenia
Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.onlinelidri.sk , bližšie informácie môžete získať na adrese www.onlinelidri.sk/kontakt. 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.onlinelidri.sk.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Togira, s.r.o, so sídlom Láb 602, 900 67 Láb,  IČO: 47089491, DIČ: 2023780803, IČ DPH: SK2023780803. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

2.     Objednávka
Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, to znamená, predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.onlinelidri.sk spoločnosti Togira, s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 8 týchto Obchodných podmienok.

3. Cena produktov, pokuty, faktúry
V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.onlinelidri.sk.

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4. Forma platby
Platba za objednané služby je jednorazová, to znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

5. Spôsob platby

Spôsob platby si kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a zaslaným e-mailom s dokladom o úhrade. V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke a e-mailom. 

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sa zadávajú pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

  • Opakovaná platba - 30 dní

V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v "Master Club Online Lídri" s pravidelným 30 denným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 39 € mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.
 

  • Opakovaná platba - 90 dní

V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v "Master Club Online Lídri" s pravidelným 90 denným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 78 € každých 90 dní) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 90 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

  •  Opakovaná ročná platba

V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v "Master Club Online Lídri" s pravidelným ročným členským poplatkom, využíva poskytovateľ k úhrade členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej pri objednávke členstva (maximálne však 297 € ročne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 365 dní (vrátane dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

  •  14-dňový trial s nadväzujúcou opakovanou fixnou platbou

V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v "Master Club Online Lídri" v 14-dňovej trial verzii, pokiaľ užívateľ svoje členstvo v priebehu 14 dní nezruší, nasleduje automatické predĺženie členstva s pravidelným 30 dňovým členským poplatkom (uvedeným pri objednávke členstvo), na uhradenie ktorého využíva poskytovateľ automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedený pri objednávke členstva (maximálne však 39€ mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby tento členský poplatok (v vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty kupujúceho, cez ktorú bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v Master Clube Online lídrov.

  • Upozornenie na automatickú platbu

    V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o fixnej výške pravidelného mesačného poplatku i spôsobu, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované strhávanie platieb. V prípade, že vyplníte objednávku, ktorá opakovanú platbu zahrňuje, zašleme vám do 2 pracovných dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o založení opakovanej platby, a to prostredníctvom e-mailu uvedeného vo vašej objednávke. Zároveň vždy 7 dní pred automatickým strhnutím platby je kupujúci o tejto skutočnosti upozornený na e-mail uvedený v objednávke, spolu s jasnou informáciou, ako môže kupujúci opakované platby zrušiť.

  • Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby

    Svoje členstvo v "Master Club Online Lídri" môže kupujúci kedykoľvek ukončiť k tomu určeným formulárom v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese podpora@martinmazar.sk . Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok sa nebude naďalej z platobnej karty strhávať. Ukončením členstva v klube sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo klubu prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstva) deaktivovaný.

6. Zabezpečenie a ochrana autorských práv
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Elektronické produkty a služby sú určené len na osobnú potrebu kupujúceho. Produkty a služby, ktoré predávajúci prostredníctvom webových stránok predáva vrátane ich obsahu, podliehajú ochrane autorských práv. Ich ďalšie šírenie ako celku alebo ich súčastí je bez súhlasu držiteľa autorských práv zakázané. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za prípadnú ujmu, ktorú porušením autorských práv spôsobí.

Ukončením členstva v klube sa kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo klubu prinášalo. V prípade, že si napriek ukončenému členstvu kupujúci stiahne, nahrá alebo akýmkoľvek iným spôsobom uloží obsah klubu bez písomného súhlasu autora, má predajca právo na kompenzáciu škody podľa konkrétneho rozsahu porušenia autorských práv a hodnoty jednotlivých produktov.

7. Garancia

Pri objednaní služby alebo produktu má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (maximálne však do 14 dní) Odstúpenie je možné urobiť elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu podpora@martinmazar.sk s prehlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry.  Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene online programu. Čiastka bude vrátená do 30 dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený prístup do členskej sekcie s doposiaľ zverejnenými materiálmi plateného programu. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí, nemá nárok na doposiaľ nezverejnené lekcie a bonusy súvisiace s programom. 

Prípadné reklamácie alebo námietky môže Kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu podpora@martinmazar.sk. Pre podanie reklamácie či námietky nie je daný žiadny osobitný formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať, v čom spočíva reklamácia alebo námietka a aký spôsob vybavenia požaduje O podanej reklamácii či námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do 30 dní po jej obdržaní. Kupujúci bude vyrozumený e-mailom vrátane odôvodnenia. 

8. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od vstúpenia do plateného kurzu, a to elektronickou formou na tento email: podpora@martinmazar.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

9. Zodpovednosť za obsah webu
Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

10. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Togira s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške do kurzu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy Togira s.r.o., so sídlom Láb 602, 900 67 Láb, IČO: 47089491, DIČ: 2023780803, IČ DPH: SK2023780803 a Naruby s.r.o., so sídlom Kostolište 150, 90062 Kostolište, IČO: 47690623, DIČ: 2024046189, IČ DPH: SK2024046189 ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

11. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.