Štatút súťaže

o mesačné členstvo v Master clube Online lídrov

I. Usporiadatelia súťaže

 • Odsek 1: Usporiadateľom súťaže “Súťaž o mesačné členstvo v Master clube online lídrov” pre Martin Mažár (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Togira s.r.o., Láb 602, 900 67 Láb, IČO: 47089491, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 89156/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

II. Termín a miesto konania súťaže

III. Podmienky účasti v súťaži

 • Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých užívateľov sociálnej siete Facebook (ďalej len „užívatelia“) s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
 • Odsek 2: Podmienky pre účasť v súťaži: Mať osobný profil na sociálnej sieti Facebook. Užívateľské meno na Facebook-u sa musí zhodovať s menom uvedeným na občianskom preukaze súťažiaceho.
 • Odsek 3: Účasťou v súťaži dáva Súťažiaci súhlas v zmysle § 7 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov pre účely vyhodnotenia súťaže a informovaní o výhre.
 • Odsek 4: Usporiadateľ Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže.
 • Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

IV. Pravidlá súťaže

 • Odsek 1: Úlohou súťažiaceho je napísať do komentára, ktorý tréning z Master clubu vás najviac láka (zoznam tréningov je uvedený na webstránke:https://onlinelidri.sk/mcol-trial-marec/)  na Facebook stránke Martin Mažár (https://www.facebook.com/MartinMazar
 • Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže opakovane. 
 • Odsek 2: Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje znalosť a súhlas s týmito pravidlami súťaže.

V. Ceny

 • Odsek 1: Cenu do súťaže zabezpečuje a posiela Usporiadateľ. V rámci súťaže je možné získať mesačné členstvo v Master clube Online lídrov
 • Odsek 2: Výhercovia súťaže budú informovaní o výhre pod súťažným príspevkom na Facebook stránke Martin Mažár (https://www.facebook.com/MartinMazar), a to najneskôr do 7 dní po skončení súťaže. Výhercovia budú vyzvaní ku kontaktu prostredníctvom súkromnej správy.

VI. Určenie výhercu

 • Odsek 1: Určenie výhercov súťaže prebehne do 7 dní po skončení súťaže.
 • Odsek 2: Výhercom bude cena doručená usporiadateľom súťaže najneskôr 7 pracovných dní od zaslania kontaktných údajov.
 • Odsek 3: Kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, vek, email a tel. číslo je výherca povinný dodať organizátorovi súťaže prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania vyrozumenia o získaní výhry, ktoré mu bude zaslané prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Ak do tejto doby súťažiaci svoju adresu nedodá, výhra prepadne v prospech usporiadateľa súťaže.
 • Odsek 4: Právo na výhru nie je možné previesť na inú osobu v prípade, že výherca už je vlastníkom ceny, o ktorú sa súťažilo.
 • Odsek 5: Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.
 • Odsek 6: Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplatiť v hotovosti. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
 • Odsek 7: Súťažiaci, ktorí zverejnia vulgárny či v inom ohľade podľa uváženia organizátora či usporiadateľa súťaže dobrým mravom odporujúci súťažný príspevok, budú bez ďalšieho upozornenia zo súťaže vylúčení a ich príspevky budú zablokované. Rovnakým spôsobom sa bude postupovať proti súťažiacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tejto súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

 • Odsek 1: Hra nie je žiadnym spôsobom riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Usporiadateľovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a marketingové účely. Usporiadateľ súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 • Odsek 2: Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
 • Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže alebo súťaž ukončiť podľa vlastného uváženia.

V Lábe, dňa 28.02.2021